Leve de griffier 27 oktober 2015

‘Leve de griffier’ is het jaarboek dat wij hebben uitgegeven voor de Vereniging van Griffiers. Dit is de elfde editie van het jaarboek en het eerste dat uitgegeven is door Uitgeverij Eburon. Dit werk verschijnt niet commercieel en is dus ook niet in onze eigen webshop te vinden. We willen het toch graag laten zien.

Het jaarboek van de Vereniging van Griffiers besteedt aandacht aan de democratie in de brede zin van het woord. Wetenschappers, analisten en mensen uit de praktijk bespreken actuele vraagstukken, ontwikkelingen en trends. De insteek en de vorm van de bijdragen lopen uiteen: van prikkelende columns tot stevige artikelen.

In 2015 bestaat de functie van griffier op lokaal en provinciaal niveau officieel 12,5 jaar en op nationaal niveau officieel 200 jaar. Wij werkten samen met Marcel van Dam om dit jaarboek te realiseren. Om de griffiers onder de aandacht te brengen mochten we hem een paar vragen stellen.

Marcel, wat doet een griffier?
“Een griffier ondersteunt een gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede of Eerste Kamer. Die ondersteuning is heel breed: alle logistieke zaken (vergaderstukken, meestal digitaal tegenwoordig; vergaderruimtes; microfoons; catering, etc), procedurele zaken (advies hoe zaken moeten lopen volgens wetten en reglementen), procesmatige zaken (advies over hoe besluiten zo genomen kunnen worden dat iedereen zijn of haar bijdrage heeft kunnen leveren, ook bijvoorbeeld belanghebbenden). Verder zorgt een griffier dat ambtelijke en politieke processen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd, zodat de ambtenaren bijvoorbeeld weten wanneer een voorstel bij een gemeenteraad moet zijn aangeleverd om tijdig te kunnen worden behandeld en dat raadsleden weten of er een deadline voor een voorstel geldt.”

Wat is de reden om een jaarboek onder jullie leden te verspreiden?
“In 2002 is het lokale bestuur veranderd en meer dualistisch geworden. Raad en college hebben meer een eigen positie gekregen. In 2003 zijn de provincies gevolgd. De samenleving blijft echter in beweging en voortdurend is de vraag hoe politiek en bestuur op die veranderingen kunnen inspelen en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het gaat deels om nieuwe vragen, maar vaak ook om vragen die steeds weer terugkeren: hoe geef je participatie vorm, hoe zorg je dat wat op regionaal niveau gebeurt democratisch is ingebed, hoe zorg je dat beleid effectief is, etc. De Vereniging voor Griffiers wil discussies over dit soort vragen aanjagen en het Jaarboek is daarvoor een goed middel.”

Wij hopen dat dit doel met deze uitgave bereikt wordt. Met het resultaat is in ieder geval een goede start gegeven. Marcel van Dam: “Met Eburon heb ik vroeger samengewerkt bij de publicatie van andere boeken en die samenwerking liep goed. Toen we ons dit jaar oriënteerden op een uitgever voor het Jaarboek, hebben we daarom ook Eburon benaderd. Zij kwamen met een goed voorstel en hebben ons bij het ontwikkelen van een nieuwe lay-out en verder bij de totstandkoming van het boek prima begeleid en ondersteund.”

opengeslagen_boek