Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland Jos Berghman, Ad Nagelkerke, Kees Boos, Reinoud Doeschot en Gijs Vonk (Red.)

0,00

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland gaat in verschillende bijdragen in op historische ontwikkelingen, actuele vraagstukken en perspectieven voor de toekomst van de sociale zekerheid. Daaruit komt naar voren dat er ten aanzien van de sociale zekerheid van de 21ste eeuw nog vaak dezelfde vragen worden gesteld als honderd jaar geleden.

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland gaat in verschillende bijdragen in op historische ontwikkelingen, actuele vraagstukken en perspectieven voor de toekomst van de sociale zekerheid. Daaruit komt naar voren dat er ten aanzien van de sociale zekerheid van de 21ste eeuw nog vaak dezelfde vragen worden gesteld als honderd jaar geleden.

Zo staan grondslag en reikwijdte van de sociale zekerheid ter discussie, evenals financiering en uitvoering. Anders dan 100 jaar geleden zijn nu echter vrijwel alle risico’s verbonden aan arbeid, inkomen en gezondheid van een beschermingslaag voorzien. In een geheel andere internationale, sociaal economische en culturele context dan honderd jaar geleden worden die verworvenheden weer ter discussie gesteld. Er wordt gedacht en gediscussieerd over verandering van de personele en materiële dekking terwijl ook gezocht wordt naar een nieuw evenwicht tussen overheid en markt. Dit boek biedt een gevarieerd beeld van belangrijke, actuele problemen in de sociale zekerheid, waarbij geschiedenis, nieuwe oplossingsrichtingen en sturingsdilemma’s bijzondere aandacht krijgen.

Het boek Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland komt voort uit het symposium 2001 ‘Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw’. Het is een vervolg op het eerder versche-nen Engelstalige symposiumboek Social Security in Transition, Kluwer International, 2002. Het symposium vond plaats in juni 2001 op het Binnenhof te Den Haag ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Ongevallenwet die in juni 1901 in werking trad.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal