Naar evenwichtig bijzonder kostenverhaal door gemeentenBekostiging van voorzieningen met baatbelasting, grondexploitatiebijdrage, ondernemersfondsen en BIZ-bijdrage A.W. Schep

39,90

In dit proefschrift worden vier gemeentelijke bekostigingsmethoden afzonderlijk onderzocht en met elkaar vergeleken: de baatbelasting, de grondexploitatiebijdrage, de ondernemersfondsen en de BIZ-bijdrage. In hoeverre voldoen deze methoden aan aspecten van rechtvaardigheid en rechtszekerheid enerzijds en kunnen zij anderzijds doelmatig zijn? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is op basis van de vergelijking van de vier bekostigingsmethoden een blauwdruk geformuleerd.

Of het nu gaat om het bouwrijp maken van grond, de beveiliging van een bedrijventerrein, de organisatie van activiteiten ter promotie van een winkelgebied of de aanleg van fysieke voorzieningen, zoals de bank op de cover van dit boek: voor al deze voorzieningen geldt dat deze door gemeenten kunnen worden bekostigd. Kenmerkend voor deze voorzieningen en activiteiten is dat een groep burgers of ondernemers hiervan in het bijzonder profiteert. De gemeente kan er dan voor kiezen hen mee te laten betalen, bijvoorbeeld door het opleggen van een belastingaanslag.

De geformuleerde blauwdruk kan als richtlijn dienen voor gemeenten bij de inrichting van hun bekostigingsmethoden en voor groepen belanghebbenden (ondernemers) en belastingplichtigen die een aanslag of verplichte financiële bijdrage krijgen opgelegd. Ook voor het opzetten van een ondernemersfonds of een Bedrijven Investerings-Zone biedt dit proefschrift handvatten. Ten slotte zijn de resultaten van dit boek bruikbaar voor de wetgever bij de evaluatie van de in dit boek besproken wettelijke instrumenten en bij het ontwerp van een nieuw instrument voor bijzonder kostenverhaal.

Arjen Schep (1974) is wetenschappelijk onderzoeker bij het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) aan de Erasmus School of Law (ESL) van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van zijn hand verschenen tientallen rapporten, wetenschappelijke en vakpublicaties op het terrein van de lokale belastingheffing en de waardering van onroerende zaken (Wet WOZ). Hij is tevens werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken van Rotterdam en Breda.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal