Onderwijs opnieuw vormgevenHet realiseren van integrale processen Doede Nauta

25,00

In de media wordt uitvoerig aandacht besteed aan de perikelen in het onderwijs. De kortzichtige tunnelvisie van een pragmatistisch ‘doel-middel-doel’ beleid levert de paradox op van het Nederlands Onderwijs als behorend tot de beste tien op wereldniveau, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat er veel aan schort. In dit boek een nieuwe visie: ‘Onderwijs Opnieuw Vormgeven’.

Uitgangspunt is een integrale aanpak op basis van de gelijkwaardigheid van alles wat ertoe doet. Evenals bij het tot stand komen van kennis gaat het bij bestuurlijke besluitvorming erom alle relevante factoren op elkaar te betrekken en tot hun recht te doen komen. Dit is de les van het semiotisch-pragmatisme en van een welbegrepen post-modernisme. Deze les, toegepast op onderwijs-beleid, levert een onderwijsbestel op dat niet statisch, maar integraal verbindend en veranderend van karakter is. Deze toepassing zal geleidelijk een eind kunnen maken aan het vele heen en weer geschuif van verzelfstandigde veranderingen en beleidsmaatregelen die bij vele partijen frustratie oproepen. Dit zal uiteindelijk ertoe leiden dat de veelal onmondig gemaakte leraar weer volmondig met eigen inbreng mee kan doen. Het besef dat het in het informatie-tijdperk onvermijdelijk is om de vertrouwde vormen van besturen drastisch om te vormen zal de moed geven om zowel in het onderwijs als in het bankwezen, de zorg en elders het roer om te gooien. Het boek richt zich in de eerste plaats tot ieder die een visie op Onderwijs heeft te ontwikkelen: beleidmakers, leidinggevenden, bestuurders, politici. In de tweede plaats tot ieder die – stuitend op het gebrek aan integratie, delegatie en spreiding van macht – beseft dat organiseren, beleid ontwikkelen en besturen anders moet. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg, het bankwezen, het maatschappelijk werk etc. En tenslotte tot iedereen die geïnteresseerd is in filosofie, proces-denken, semiotiek of beleid in de context van het veranderlijke karakter van de huidige postmoderne cultuur.

De auteur was hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit (logica, inter-disciplinariteit) en de Universiteit Twente (informatisering, informatie-maatschappij, vredesvraagstukken) en visiting professor aan de University of Wollongong, Australië (business application of Peirce’s pragmatism). Hij schreef dit boek in samenwerking met Thijs Bax, oud-hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven (architectonisch ontwerpen) en Lid Raadgevend Comité inzake normstelling Europese opleidingen Architectuur.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal